Algemene Voorwaarden MarijebaktBrood.nl

Voor het laatst gewijzigd op 5 november 2020


 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

●      MarijeBaktBrood.nl, wij, we, ons of onze: MarijeBaktBrood, gevestigd aan de Camino el Grijo parcela 4 in Alhaurín el Grande, Málaga te Spanje met Btw-identificatienummer: ESY6225269B.

●      Klant, cursist, jij, je of jou(w): De gebruiker van één van onze Cursussen of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

●      Cursus: Elk van de door ons aangeboden cursussen, producten of diensten.

●      Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 
 

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Cursus of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.

Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte Cursus de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.


2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.
Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:
● je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

  

3. Betaling 

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo. Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren.


4. Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Cursussen aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot die Cursus en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht. Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot de door jou aangeschafte Cursus via het door jou aangemaakte account.

 

5. Niet goed; geld terug regeling

Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of de door jou aangeschafte Cursus jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via meel@marijebaktbrood.nl) bij ons worden ingediend;
  • Je mag niet meer dan drie video’s van de desbetreffende Cursus hebben gestreamd; én
  • Je hebt de Cursus tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten weten.

 

6. Toegang en gebruik Cursus

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Cursussen en onze websites. Door een Cursus aan te schaffen, krijgt je een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om die Cursus te doorlopen. Het is dus niet toegestaan anderen dan jijzelf toegang te verlenen tot de door jou aangeschafte Cursus, de Cursus of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog-)gegevens die jou toegang geven tot onze Cursussen en websites is dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan anderen van de Cursus of (inlog-)gegevens voor de websites is verboden.

Bij overtreding van het bovenstaande:

  1. ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jijzelf toegang krijgt tot de Cursus en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) de Cursus op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding;
  2. hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen voor de door ons geleden schade;
  3. zullen wij jouw toegang tot onze Cursussen en websites blokkeren. Je hebt geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs. Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over MarijebaktBrood die schadelijk voor ons zijn. Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Cursussen behorende communities.

  

7. Abonnementen

Sommige van onze Cursussen kunnen in abonnementsvorm worden aangeboden. De looptijd van een abonnement is twaalf maanden en wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan je besteldatum/maand.

 

8. Aansprakelijkheid

Al onze Cursussen, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen. Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Cursussen, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Cursussen, onze websites of andere uitingen van ons.

Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van de Cursus. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

9. Beëindiging van onze dienstverlening

Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die van toepassing is.

  

10. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Spaans recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Málaga. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

12. Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (meel@marijebaktbrood.nl).
We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail.